Bức Cuốn thư đá chấn trạch được đặt như thế nào? [Video]

Bức Cuốn thư đá, Bình Phong Đá có rất nhiều những mẫu khác nhau nhưng dựa vào các yếu tố như vị trí đặt , kích thước , các yếu tố khác nữa để đưa ra mẫu thiết kế cho phù hợp. Tùy vào từng công trình, khi khảo sát thực tế sẽ đưa ra mẫu cuốn thư đá sao cho phù hợp nhất.

Chi tiết trong phân tích dưới đây của Chuyên gia Anh Quân – Đá Mỹ Nghệ Anh Quân Ninh Bình.

Mộ đá, lăng mộ đá Ninh Bình
Zalo Lang Mộ đá, lăng mộ đá Ninh Bình